Back to Top
Złoto: 9445.79 PLN   Srebro: 112.60 PLN USD: 4.03 PLN   EUR: 4.29 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Regulamin sprzedaży

 
Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy eNumizmatyczny prowadzony jest przez Youtrendy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 66, KRS 0000797708, NIP 952-219-84-60, REGON 384011233.
 
2. Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: numimarket@enumizmatyczny.pl; telefonicznie: 22-769-77-27 oraz 505-420-060, pisemnie na adres: ul. Zwoleńska 66, 04-761 Warszawa.
 
3. Regulamin, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu oraz dodatkowo w formie pliku pdf co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
4. Definicje:
 
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
 
Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Sklep - serwis internetowy działający pod adresem www.enumizmatyczny.pl oraz telefoniczny działający pod numerami 22-7697727, 505-420-060 za pomocą, których Klient może złożyć zamówienie.
 
Sprzedawca - podmiot wymieniony w p. 1 regulaminu.
 
Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 
W szczególności umową zawartą na odległość może być m.in. umowa zainicjowana złożeniem przez konsumenta zamówienia:
 
 • przy wykorzystaniu formularza składania zamówień dostępnego w serwisie numimarket
 • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz
 • telefonicznie
w  przypadku, której towary zostały dostarczone konsumentowi przez wyspecjalizowanego przewoźnika.
 
 
 
Zasady zawierania umów sprzedaży na odległość
 
5. Zamówienia są przyjmowane przez:
 
     a) stronę internetową numimarket przy wykorzystaniu formularza zamówienia dostępnego na stronach serwisu,  
 
     b) mailowo na adres numimarket@enumizmatyczny.pl,
 
     c) telefonicznie pod numerem 22-769-77-27 lub 505-420-060. 
 
6. Przy złożeniu zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamówienia Klient otrzymuje automatyczną informację e-mail o złożeniu zamówienia.
 
7. W przypadku zamówień złożonych przy wykorzystaniu formularza zamówienia dostępnego na  stronach serwisu (p. 5a) oraz mailowo (p. 5b) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza mailowo jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania przez niego zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o otrzymaniu zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 
8. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie (p. 5c) Sprzedawca wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji na adres poczty elektronicznej Klienta przekazany w trakcie składania zamówienia telefonicznego, w przypadku jego braku sms-em na numer telefonu komórkowego podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, a w przypadku braku telefonu komórkowego listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wiadomości sms lub listu o otrzymaniu zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 
Ceny
 
9. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami końcowymi dla Klienta, podawane są w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. 
 
10. Ceny podane na stronach sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostaw (wysyłki), które doliczane są oddzielnie zgodnie z zasadami podanymi w części regulaminu "Metody, koszty i terminy dostawy".
 
11. Klient jest informowany o cenach nabywanych przedmiotów oraz kosztach wysyłki na kolejnych etapach składania zamówienia oraz w trakcie wyrażania przez niego woli zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
 
Metody i terminy płatności za zamawiane towary
 
12. Sklep udostępnia następujące metody płatności za złożone zamówienia:
 
 • przelew bankowy
 • płatność za pobraniem (na poczcie, u listonosza, lub kuriera)
 • gotówka w sklepie stacjonarnym
 • karta kredytowa w sklepie stacjonarnym.
13. W przypadku wyboru płatności przelewem, gotówką w sklepie stacjonarnym lub kartą w sklepie stacjonarnym Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy sprzedaży za wyłączeniem monet zlotych lub monet bulionowych srebrnych, dla których termin ten wynosi 2 dni robocze.
 
14. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty przy odbiorze przesyłki: listonoszowi, na poczcie lub kurierowi.
 
 
Metody, koszty i terminy dostawy
 
15. Sklep udostępnia następujące metody dostawy:
 • Pocztex48
 • Kurier GLS
 • Pocztex48 pobranie
 • Kurier GLS pobranie
 • Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym
 
16. Dostawa towarów jest odpłatna, za wyjątkiem przesyłek, których wartość w cenie zakupu przekracza kwotę 500 zł. Koszty dostawy są podawane w zakładce Dostawa oraz dodatkowo w trakcie składania zamówienia. Przed wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży Klient jest zawsze informowany o całkowitych kosztach zamówienia, w tym kosztach dostawy.
 
17. Zamówione towary są wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dniu: 
 • uznania rachunku bankowego w przypadku przelewu bankowego
 • zawarcia umowy sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.
 • lub w innym terminie, jeżeli w umowie sprzedaży uzgodniono inny termin. 
18. Zamówione towary są dostarczane nie później niż:
 • następnego dnia roboczego po dniu wysyłki - w przypadku przesyłki kurierskiej lub kurierskiej pobraniowej
 • 3 dni roboczych po dniu wysyłki - w przypadku Pocztex48 

19. Skl;ep nie prowadzi sprzedaży poza granice Polski

Zasady zwrotów w przypadku umów zawartych na odległość z klientami będącymi konsumentami
 
20. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem.
 
21. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może na przykład skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego TUTAJ oraz wysłać oświadczenie wraz ze zwracanym towarem na adres: Youtrendy Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 66, 04-761 Warszawa. Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dokument potwierdzający sfinalizowanie umowy sprzedaży, np. paragon, faktura, dowód wpłaty itp.
 
22. Towary podlegające zwrotom muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza, to iż konsument powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi za nią odpowiedzialność.
 
23. Konsument odsyła zwracany towar na swój koszt.
 
24. Koszty dostawy towarów do konsumenta zwracane są do wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki określonej w punkcie Dostawa dla danego towaru (towarów).
 
25. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy zgodnie z dyspozycją konsumenta złożoną w formularzu zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wybrał inny sposób zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru od konsumenta lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania w stanie opisanym w p. 20 regulaminu.
 
26. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zwrotu, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez konsumenta nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych i adresowych lub błędnego numeru konta.
 
27. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez dodanie graweru, stempla lub innej formy dedykacji a także towarów, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Zasady reklamacji
 
28. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary bez wad.
 
29. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady w sprzedanym towarze stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności stosownie do zapisów art. 556 oraz 556 (1) - 556 (3) Kodeksu cywilnego.
 
30. Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres:
     Youtrendy Sp. z o.o. 
     ul. Zwoleńska 66
     04-761 Warszawa
 
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio do siedziby producenta, co w niektórych przypadkach może skrócić czas postępowania reklamacyjnego.
 
31. W ramach podstępowania reklamacyjnego Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 
32. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Żądanie w zakresie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy może nie zostać uwzględnione, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę.
 
33. Do odsyłanego w ramach gwarancji / rękojmi towaru należy dołączyć formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży (np. paragon, fakturę, dowód wpłaty). W tym celu można na przykład skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ, ale nie  jest to obowiązkowe.
 
34. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów odesłania towaru do sklepu do wysokości paczki / listu ekonomicznego zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej, za wyjątkiem sytuacji, gdy towar został odesłany za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawcy.
 
35. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta nie będącego konsumentem przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi wyłącza się.
 
36. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych towarów. Część oferowanych towarów posiada jednak gwarancje producenta. W takim wypadku informacja o gwarancji podana jest na stronie produktu. W zależności od warunków gwarancji są one rozpatrywane za pośrednictwem Sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie producenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.
 
37. Przed odesłaniem reklamowanego towaru do sklepu prosimy o kontakt telefoniczny (22-7697727) lub mailowy (numimarket@enumizmatyczny.pl).
 
Pozostałe zagadnienia
 
38. Na życzenie Klienta (np w przypadku klientów zagranicznych) sklep umożliwia płatność poprzez system pay-pal. W tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 
39. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 
Postanowienia końcowe
 
40. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
41. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
42.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
 
 • kodeksu cywilnego z 1964 roku z późniejszymi zmianami 
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 • pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.