Back to Top
Złoto: 9151.17 PLN   Srebro: 118.99 PLN USD: 3.92 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Regulamin


1.  Definicje

     1.1.  OPTIMA - OPTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340365, REGON: 301250824, NIP: 783 165 57 24.

     1.2.  Numimarket - prowadzony przez OPTIMA serwis internetowy, funkcjonujący pod domeną http://www.numimarket.pl, umożliwiający swoim zarejestrowanym Użytkownikom możliwość sprzedaży, bądź kupna Towarów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

     1.3.  Towar - przedmiot oferowany do sprzedaży poprzez Numimarket, do którego Sprzedający posiadają pełne prawo do rozporządzania.

     1.4.  Sprzedający - podmiot działający w branży numizmatycznej, posiadający Konto Sprzedawcy i oferujący Towary do sprzedaży poprzez Numimarket, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.

     1.5.  Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, posiadająca Konto Kupującego i dokonująca zakupu Towaru poprzez Numimarket.

     1.6.  Użytkownicy - ogół osób korzystających z Numimarketu spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności wszyscy Kupujący i Sprzedający.

     1.7.  Konto Sprzedawcy - konto prowadzone dla Sprzedającego pod unikalną nazwą (login), w którym zgromadzone są dane Sprzedającego i które umożliwia oferowanie Towaru do sprzedaży w Numimarkecie.

     1.8.  Konto Kupującego - konto prowadzone dla Kupującego pod unikalną nazwą (login), w którym zgromadzone są dane Kupującego i które umożliwia dokonywanie zakupów w Numimarkecie.

     1.9.  Rejestracja - procedura zakładania Konta Sprzedającego lub Kupującego.

     1.10.  Regulamin - niniejszy dokument, którego akceptacja jest obowiązkowa w celu korzystania z Numimarketu.

     1.11.  Aukcja - forma sprzedaży, w której cena jest ustalana w drodze licytacji poprzez składanie ofert przez Kupujących. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

     1.12.  Oferta sklepowa - lista towarów oferowanych przez Sprzedającego, przeznaczonych do sprzedaży, po z góry ustalonej cenie.

     1.13.  Oferta aukcyjna - lista towarów oferowanych przez Sprzedającego, przeznaczonych do sprzedaży w formie aukcji.


2.  Warunki korzystania z Numimarketu przez Kupującego

     2.1.  Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

     2.2.  Kupujący, w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.

     2.3.  W wyniku prawidłowego przebiegu Rejestracji tworzone jest Konto Kupującego, przypisane do loginu podanego w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje możliwość dokonywania zakupów po zalogowaniu w Numimarkecie, przy użyciu swojego loginu i hasła.

     2.4.  Konto Kupującego zawiera dane podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku póĽniejszej zmiany tych danych, Kupujący jest zobowiązany do zaktualizowania ich za pomocą odpowiedniego formularza.

     2.5.  Do każdego Konta Kupującego musi być przypisany unikalny adres e-mail.

     2.6.  Zabronione jest podawanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych danych.

     2.7.  Podanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych danych skutkować może likwidacją Konta Kupującego.

     2.8.  Zabronione jest usuwanie przez Kupującego danych podanych w procesie rejestracji. Usunięcie tych danych oraz niezastąpienie ich nowymi danymi jest równoznaczne z likwidacją konta.

     2.9.  Zabronione jest zawieranie umów za pośrednictwem Numimarketu po uprzednim usunięciu danych podanych podczas rejestracji, oraz niezastąpieniu ich nowymi danymi.

     2.10.  OPTIMA zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia Konta Kupującego albo jego likwidacji w przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących prawdziwości podanych przez Kupującego danych adresowych lub w przypadku nie wywiązywania się Kupującego z dokonywanych poprzez Numimarket zobowiązań.


3.  Warunki korzystania z Numimarketu przez Sprzedającego

     3.1.  Sprzedającymi mogą zostać tylko i wyłącznie zarejestrowane (posiadające wpis w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej) podmioty, których działalność jest związana z branżą numizmatyczną.

     3.2.  Podmiot zainteresowany oferowaniem swoich Towarów poprzez Numimarket w celu dokonania Rejestracji, powinien: skontaktować się z OPTIMA poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony w Numimarkecie, lub telefonicznie a następnie przesłać poprzez e-mail lub listownie dane wymagane do założenia Konta Sprzedawcy. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych danych OPTIMA zakłada nowe Konto Sprzedawcy i wysyła login oraz hasło Sprzedającemu na podany przez niego adres e-mail. Sprzedający jest zobowiązany do zmiany otrzymanego hasła poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, zamieszczonego w Numimarkecie.

     3.3.  Zabronione jest podawanie przez Sprzedającego niepełnych lub nieprawdziwych danych.

     3.4.  Podanie przez Sprzedającego niepełnych lub nieprawdziwych danych skutkować może likwidacją Konta Sprzedawcy.

     3.5.  Konto Sprzedawcy zawiera dane Sprzedającego podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku każdej zmiany danych, Sprzedający jest zobowiązany do zaktualizowania tych danych.

     3.6.  Do każdego Konta Sprzedawcy musi być przypisany unikalny adres e-mail.

     3.7.  Usunięcie przez Sprzedającego danych podanych w procesie Rejestracji oraz niezastąpienie ich nowymi danymi jest równoznaczne z likwidacją konta.

     3.8.  Zabronione jest oferowanie przedmiotów w Numimarkecie przez Sprzedawców, których dane zostały usunięte oraz niezastąpione nowymi danymi.

     3.9.  Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupujących o przynależnych im prawach w szczególności z tytułu zawierania umów na odległość.

     3.10.  Zabronione jest umieszczanie na stronie Numimarket odnosników do innych, komercyjnych serwisów internetowych.

     3.11.  W przypadku propozycji cenowej złożonej przez Kupującego, Sprzedający ma 72 godziny na jej zaakceptowanie. Po upływie tego czasu propozycję uznaje się za nieaktualną.

     3.12.  OPTIMA ma prawo odmówić założenia Konta Sprzedawcy bez podania przyczyny.

     3.13.  OPTIMA zastrzega sobie prawo do czasowego bądĽ stałego zawieszenia Konta Sprzedawcy albo jego likwidacji w przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień Regulaminu, bądĽ naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

     3.14.  OPTIMA zastrzega sobie prawo do przekazania danych Sprzedającego podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


4.  Sprzedaż za pośrednictwem Numimarketu

     4.1.  OPTIMA jako właściciel serwisu Numimarket umożliwia Kupującym i Sprzedającym zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. OPTIMA nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem Numimarketu.

     4.2.  Sprzedający zobowiązują się do oferowania wyłącznie Towarów mających związek z numizmatyką.

     4.3.  Zabronione jest oferowanie do sprzedaży Towarów, których Sprzedający fizycznie nie posiadają, bądĽ Towarów dopiero spodziewanych, a w szczególności przedsprzedaży walorów numizmatycznych przed ich emisją.

     4.4.  Aby zaoferować Towar do sprzedaży, Sprzedający musi zalogować się w Numimarkecie używając loginu i hasła oraz wypełnić odpowiedni formularz służący do opisu sprzedawanego Towaru. Po zatwierdzeniu danych z formularza, Towar pojawi się na liście sprzedaży dostępnej dla Kupujących.

     4.5.  Poprzez zaoferowanie Towaru do sprzedaży, Sprzedający oświadcza, że ma do niego pełne prawa i posiada uprawnienia do jego sprzedaży.

     4.6.  Zakazane jest sprzedawanie przedmiotów: pochodzących z kradzieży, posiadających wady prawne, stanowiących przedmiot zastawu lub przedmiot jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego.

     4.7.  Jeżeli Sprzedający posiada do sprzedaży większą ilość danego Towaru, powinien podczas wypełniania formularza sprzedaży określić jego właściwą ilość. Zabronione jest jednoczesne tworzenie kilku ofert sprzedaży tego samego Towaru.

     4.8.  Opis sprzedawanego Towaru musi być rzetelny i nie może wprowadzać w błąd Kupujących. W szczególności, powinien być określony jasno stan zachowania sprzedawanych Towarów i ich wszelkie istotne wady. Zabronione jest umieszczanie w opisie Towaru linków do innych serwisów komercyjnych oraz zachęcanie, w jakiejkolwiek formie, do zawierania transakcji poza Numimarketem. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść opisu sprzedawanego Towaru.

     4.9.  Administratorzy serwisu działając w imieniu OPTIMY mają prawo usuwania przedmiotów, które w ich opinii są nierzetelnie opisane. Mają również prawo zawiesić lub zablokować możliwość korzystania z serwisu Sprzedającemu, który notorycznie łamie zasady rzetelności opisu przedmiotów.

     4.10.  Sprzedający jest zobowiązany do umieszczenia sprzedawanego Towaru we właściwej kategorii lub kilku kategoriach Towarów.

     4.11.  Zabronione jest notoryczne usuwanie i ponowne wystawianie przedmiotów w celu wyświetlania ich na pierwszej stronie listy przedmiotów.

     4.12.  Transakcja zostaje zawarta w momencie zakupu przedmiotu przez Kupującego z Oferty sklepowej, lub też w wyniku wygrania aukcji.

     4.13.  Sprzedający jest zobowiązany do określania w sposób jasny i zrozumiały dla Użytkowników kosztów przesyłki Towarów, zakupionych przez Kupującego za pośrednictwem Numimarketu.

     4.14.  Kupujący i Sprzedający, po dokonaniu transakcji, otrzymują na wskazane podczas rejestracji adresy e-mail stosowne potwierdzenie dokonanej transakcji oraz instrukcje, dotyczące jej prawidłowej finalizacji. Kupujący otrzymuje między innymi dane Sprzedającego, a Sprzedający dane Kupującego.

     4.15.  Kupujący jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od daty transakcji uregulować należność za zakupiony Towar oraz transport w sposób wskazany przez Sprzedającego. W przypadku zakupu Towarów wykonanych z metali szlachetnych, ze względu na duże wahania cen, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty w terminie trzy dni od daty zawarcia transakcji.

     4.16.  OPTIMA ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do anulowania transakcji na prośbę którejś ze stron. Dotyczy to w szczególności transakcji zawartych na skutek błędów technicznych w funkcjonowaniu Numimarketu.


5.  Aukcje.

     5.1  Oferty składane przez Kupującego na aukcjach są wiążące.

     5.2  Kupujący ma prawo zwrócić się z prośbą o usunięcie swojej oferty do Sprzedającego.

     5.3  Ceny na aukcjach rosną o następujące kwoty w zależności od aktualnej ceny Towaru:

minimalne podbicieAktualna cena
1 PLNdo 100 PLN
5 PLNdo 1000 PLN
10 PLNpowyżej 1000 PLN


     5.4  Kwota "Twoja oferta" oznacza maksymalną kwotę, którą Kupujący jest gotów zapłacić za dany Towar.

     5.5  W przypadku nieosiągnięcia ceny minimalnej ustalonej przez Sprzedającego, transakcja nie zostaje zawarta.

     5.6  OPTIMA ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do odwoływania ofert licytujących.

     5.7  OPTIMA ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do usuwania aukcji w trakcie jej trwania.


6.  Odpowiedzialność Numimarket

     6.1.  OPTIMA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników Numimarketu, a w szczególności za nienależyte wypełnianie bądĽ niewywiązywanie się przez nich ze zobowiązań, zawartych w wyniku korzystania z serwisu Numimarket, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

     6.2.  OPTIMA nie ponosi odpowiedzialności za: jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w transakcjach zawieranych przez serwis Numimarket, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

     6.3.  OPTIMA zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oferowanego Towaru lub do jego usunięcia z listy oferowanych do sprzedaży Towarów.

     6.4.  Usunięcie Towaru może nastąpić w przypadku oferowania do sprzedaży Towaru niezgodnego z regulaminem.


7.  Opłaty

     7.1.  Korzystanie z Numimarketu przez Kupujących jest bezpłatne.

     7.2.  Wprowadzanie dodatkowych opłat przez Użytkowników Numimarketu za zawieranie transakcji przez serwis Numimarket jest zabronione.


8.  Reklamacje

     8.1.  Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z serwisu Numimerket w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

     8.2.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

     8.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OPTIMA zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

     8.4.  OPTIMA jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

     8.5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

     8.6.  OPTIMA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi na reklamację w przypadku jej zakwalifikowania jako wiadomość typu SPAM przez programy zabezpieczające zainstalowane w komputerze składającego reklamację.


9.  Prawa majątkowe

     9.1.  Prawa autorskie do elementów graficznych serwisu Numimarket, w tym do logo, a także do pozostałych elementów graficznych oraz ich rozmieszczenia, należą do OPTIMA. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych umieszczonych w serwisie Numimarket dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody OPTIMA.


10.  Ochrona danych osobowych

     10.1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis Numimarket zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z.2002 r. Nr.101, poz. 926. ze zmianami) jest OPTIMA.

     10.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez OPTIMA w ramach serwisu Numimarket.

     10.3.  Podczas procesu Rejestracji Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich danych osobowych.

     10.4.  Zbiór danych przetwarzanych przez OPTIMA został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

     10.5.  Dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, nie dotyczy to obowiązku udostępniania danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

     10.6.  Użytkownicy mają zagwarantowane prawo do dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu Numimarket bądĽ drogą pisemną poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.

     10.7.  Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim danych osobowych otrzymanych od OPTIMA.

     10.8.  Numimarket stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Numimarketu.

     10.9.  Między Użytkownikami a Numimarketem OPTIMA może stosować bezpieczne połączenia szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie dostępu przez niepowołane osoby trzecie do danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników do Numimarket.

     10.10.  OPTIMA, nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem zachowania użytkowników Numimarket, naruszające prywatność innych osób.


11.  Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

     11.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

     11.2.  Korzystanie z serwisu Numimarket, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

     11.3.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPTIMA w ramach serwisu Numimarket będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


12.  Okres obowiązywania Regulaminu

     12.1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 marca 2010r.

     12.2.  OPTIMA zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian w niniejszym Regulaminie.

     12.3.  Zmiany oraz modyfikacje w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowego R-egulaminu w ramach serwisu Numimarket.