Back to Top
Złoto: 8322.28 PLN   Srebro: 99.82 PLN USD: 4.24 PLN   EUR: 4.53 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Na wpłatę czekam 14 dni.  

W przypadku monet i przedmiotów, których cena jest ściśle powiązana z cenami spot złota i srebra, na wpłatę czekamy max 2 dni robocze. Zakupy dokonane w poniedziałek powinny być opłacone najpóźniej w środę itp. Natomiast dla zakupów piątkowych księgowanie wpłaty powinno nastąpić w poniedziałek. 

Proszę o informację na mail: numedux2@o2.pl

 

Wysyłka do 5 dni roboczych.

 

Informacje dotyczą umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku.

Adres Firmy (taki sam w przypadku składania reklamacji)

Krzysztof Łukasik
NUMEDUX
Witosa 5
21-300 Radzyń Podlaski
REGON: 061379302
NIP: 862-150-38-65
Tel. 666348652
e-mail: numedux@o2.pl

Organ w którym zarejestrowano firmę:
Urząd Miasta Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w tytule lub opisie aukcji.

Procedura składania reklamacji:

Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie (wadach)  w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 

1. Kupujący może składać reklamację dotyczące zawartej umowy pod adresem mailowym: numedux@o2.pl lub w formie pisemnej na adres firmy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko , adres zamieszkania, adres e-mail i login Kupującego 
b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (data sprzedaży) 
c) przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego (numer oferty) 
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (powód odesłania przedmiotu/ów) 
e) numer konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot należności 

2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwraca się do Kupującego z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania jej w prawidłowej postaci - odpowiedź zostanie udzielona mailowo bądź listownie, na adres Kupującego.  

4. Należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy Kupującego po otrzymaniu reklamowanego towaru.Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w numimarket.pl [numer/y] . 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Login: [login kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 
Numer konta na który należy zwrócić należność 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Należność zostanie zwrócona na wskazany przez Kupującego numer rachunku w terminie do 14 dni od otrzymania przedmiotu i oświadczenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami wskazanymi powyżej.  
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Zwroty i reklamacje są przyjmowane wyłącznie wraz z paragonem lub fakturą.