Back to Top
Złoto: 9455.06 PLN   Srebro: 115.13 PLN USD: 3.94 PLN   EUR: 4.29 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

REGULAMIN SKLEPU

 

 

1. Sklep NUMIS-MATICA znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.numimarket.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep oferuje przedmioty kolekcjonerskie; monety, akcesoria numizmatyczne i inne.

3. Firma NUMIS-MATICA gwarantuje, że wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są oryginalne chyba, że w opisie znajduje się odpowiednia adnotacja.

4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.

5. Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia, a tym samym złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

6. Firma NUMIS-MATICA zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji bez podania przyczyn (zazwyczaj chodzi tu o brak wiarygodności klienta lub o naruszenie postanowień regulaminu).

7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, chyba że zamówienie zostało przyjęte przez telefon lub e-mail. Zamówienia składane za pomocą formularza muszą być potwierdzone drogą elektroniczną przez klienta.

8. Firma NUMIS-MATICA przystępuje do realizacji zlecenia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy, chyba że strony ustaliły inaczej.

9. Firma NUMIS-MATICA  zobowiązuje się wysłać przedmiot nie później niż w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych), licząc od dnia następującego po tym, w którym zaksięgowano wpłatę.

10. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do wpłacenia przelewu na konto bankowe firmy NUMIS-MATICA.

 


11. Klient zobowiązuje się uregulować należność nie później niż 7 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym złożono zamówienie (w przypadku zakupu złota i srebra obowiązuje termin 1 dniowy).

12. Klient ma prawo zmienić lub anulować zamówienie tylko w przypadku, gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. Zmianę lub anulację zamówienia klient powinien potwierdzić mailowo.

 13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

14. Klient może odebrać towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem.

15. Na prośbę Klienta wystawiamy faktury VAT lub VAT MARŻA.

 16. Klient ma prawo zgłosić reklamację sprzedanego towaru lub z niego zrezygnować bez podania powodów w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia, następującego po tym, w którym towar ten otrzymał. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa nabywca.

18. Firma NUMIS-MATICA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

19. Firma NUMIS-MATICA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem jak również sam fakt jego wykonania, wyłączając wszelkie uregulowania prawa polskiego, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

Adres do reklamacji 
Lisów 89a, 21-100 Lubartów, sklep@numis-matica.pl

Opis procedury reklamacji 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [
sklep@numis-matica.pl], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Zwracany produkt powinien być w stanie nienaruszonym zapakowanym w oryginalne opakowanie bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

 Prawo odstąpienia od umowy 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [numismatica.pl@gmail.com] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ul. Zielona 12a, 21-100 Lubartów. Kupujący może ubiegać się o zwrot należności tylko w przypadku odesłania towaru w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 
[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty [numery] . 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Login: [login kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru. 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

ośwwiadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy; 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 
krótki termin przydatności do użycia; 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma 
kontroli; 

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
zawartej w drodze aukcji publicznej; 

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi; 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 
Umieść oświadczenie, że zobowiązujesz się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.