Back to Top
Złoto: 8477.66 PLN   Srebro: 95.70 PLN USD: 3.99 PLN   EUR: 4.33 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

 Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o. – obowiązujący od03.08.2022 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Numimarket prowadzonego przez OPTIMA Sp. z o.o. pod adresem www.numimarket.pl.

Sprzedającym jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 147351719, posiadającą NIP: 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwany także zamiennie Tavex.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

· pod adresem: Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa;

· pod numerem telefonu +48 22 114 00 20;

· pod adresem e-mail numi@tavex.pl.

§ 1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tavex.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.

3. OPTIMA - OPTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340365, REGON: 301250824, NIP: 783 165 57 24.

4. Numimarket - prowadzony przez OPTIMA serwis internetowy, funkcjonujący pod domeną www.numimarket.pl, umożliwiający swoim zarejestrowanym Użytkownikom możliwość sprzedaży, bądź kupna Towarów, zgodnie z regulaminem dostępnym na https://numimarket.pl/regulamin.

5. Przedmiot transakcji – przedmiot oferowany do sprzedaży poprzez Numimarket w ofercie Tavex.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tavex a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej www.numimarket.pl.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Sklep stacjonarny – jeden ze sklepów stacjonarnych Tavex, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, w Warszawie przy ul. Plac Konesera 10a, w Katowicach przy ul. 3 Maja 18, w Gdyni przy al. Zjednoczenia 256, w Lublinie przy ul. Królewskiej 4, w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 42, w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58 lub we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 9 oraz we Wrocławiu przy ul. Suchej 1.

10. Sklep internetowy – sklep na portalu www.numimarket.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie realizowane przez Tavex.

11. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji na Numimarket, które są udostępniane Sprzedającemu na potrzeby wykonywanych przez Tavex czynności związanych z realizacją zamówień.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.numimarket.pl.

2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Tavex prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Numimarket.

4. Wszystkie oferowane w Sklepie internetowym Tavex produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie Sklepu internetowego, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik i zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Tavex, jest zabronione.

§ 3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.

2. Zamówienia w Numimarket są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego jest skuteczne, jeśli Klient uzupełnił wszystkie wymagane dane w Koncie Kupującego, w momencie dokonania zamówienia.

5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą złożenie Zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.

8. Ze względu na uzależnienie cen inwestycyjnego złota, srebra, platyny i palladu, a także walut, od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.

9. Towary prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.

§ 4. Koszty i termin dostawy

1. Klient, w zależności od wskazanej przez siebie formy dostawy, upoważnia firmę FedEx, Pocztex, Pocztę Polską lub CHL Konwój do odbioru w jego imieniu Zamówienia.

2. Towar wysyłany jest pod adres dostawy podany podczas składania Zamówienia.

3. Towar, w zależności od wskazanej przez Klienta formy dostawy, dostarczany jest przez firmę FedEx, Pocztex, Pocztę Polską lub konwojem realizowanym przez CHL Konwój. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w wybranym przez Klienta oddziale Sprzedawcy.

4. W wypadku płatności przelewem przesyłka, w zależności od wskazanej przez Klienta formy dostawy, dostarczana jest w terminie 2-6 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.

5. Klient każdorazowo informowany jest drogą mailową o wysyłce towaru.

6. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w zakładce „Koszty dostawy” na stronie „Pomoc”, z którymi Klient może w każdej chwili zapoznać się pod adresem https://tavex.pl/pomoc/koszty-dostawy/.

7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Tavex nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

§ 5. Płatności

1. Do każdego sprzedanego Towaru wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

2. Płatność za zamówiony Towar powinna nastąpić przelewem bankowym standardowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.

3. Tavex dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy

wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych (Dz. U. 2014 poz. 827, Art. 38, pkt. 2).

§ 7. Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.

4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.

5. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę na Towar wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnianych przez Numimarket w związku z zakupami oraz pozyskanych przez Tavex sp. z o.o. bezpośrednio jest Tavex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa (Sprzedawca, dalej również jako: Administrator).

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Tavex sp. z o. o. pisząc na adres: dpo@tavex.pl, listownie pisząc na nasz adres spółki, bądź osobiście w siedzibie naszej firmy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu. W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000,00 euro zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Administrator przetwarza również dane osobowe znajdujące się w

dowodzie osobistym Klienta, którego skan przy takich transakcjach powinien zostać przekazany Administratorowi (tj. numer PESEL, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i datą ważności, organ wydający dokument, obywatelstwo, wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć).

4. Dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora, w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach dane są pozyskiwane od OPTIMA sp. z o.o. prowadzącej Numimarket. Dane pozyskane od OPTIMA sp. z o.o. standardowo obejmują: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Dane są przetwarzane w następujących celach: a) w celu realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi realizację uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: a) Firma świadcząca usługi księgowe,

b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

d) Spółki z Grupy Administratora,

e) Firma świadcząca usługę mailingu,

f) Organy publiczne, w szczególności Urząd Skarbowy,

g) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych zgodnie z terminem określonym w ustawie Ordynacja podatkowa, tj przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

9. Osobom, których dane dotyczą na podstawie przepisów RODO przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych,

f) sprzeciwu,

g) wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do spółek z grupy Administratora np. do Wielkiej Brytanii, co do której dnia 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

12. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących danych osobowych.

§ 9. Realizacja zamówień przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne

1. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U.2021.1381 z późniejszymi zmianami) określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

4. Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

5. Wzór deklaracji otrzymacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie pod nr tel. + 48 22 114 00 20 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail numi@tavex.pl.

6. Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 10. Zmiana regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 03.08.2022 r.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego Zamówienia, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji Regulaminu: 03.08.2022 r.