Back to Top
Złoto: 8185.22 PLN   Srebro: 100.87 PLN USD: 4.39 PLN   EUR: 4.64 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

1. Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski ul. Kurzy Targ 5, 50-103 Wrocław.

 

2. Do transakcji podchodzimy z pełnym profesjonalizmem i tego samego oczekujemy od drugiej strony. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Dokonanie zakupu oznacza akceptację regulaminu. 

 

3. Gwarantujemy autentyczność przedmiotu, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Opis stanu zachowania jest naszą subiektywną oceną, dlatego zawsze prosimy sugerować się zdjęciem, a w razie wątpliwości pytać e-mailowo bądź telefonicznie. 

 

4. Do każdego zakupionego przedmiotu wystawiamy dowód zakupu (paragon, fakturę VAT, fakturę VAT-marża). Z tytułu dokonania zakupu na Kupującym nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

 

5. Kupując kilka przedmiotów za przesyłkę płacisz tylko raz. Wszystkie przedmioty wysyłamy w jednej przesyłce. Decyzja o wyborze formy wysyłki należy wyłącznie do kupującego i ponosi on pełną odpowiedzialność za jej wybór. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, uszkodzone i niekompletne przesyłki.

6. Na wpłatę oczekujemy w terminie 5 dni roboczych od daty zakupu. Brak wpłaty i kontaktu ze strony Kupującego w powyższym terminie skutkować będzie unieważnieniem transakcji. Numer rachunku bankowego: 55 1020 1068 0000 1802 0393 5921 PKO Bank Polski S.A.

 

7. Wszelkie niejasności i spory rozwiązujemy na drodze polubownej. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: coinsjerzykowski@gmail.com

 

8. W ramach procedury zwrotu i reklamacji prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji      e-mailowej. Nie przyjmujemy zwrotów i reklamacji bez wcześniejszego uzgodnienia. Nie zwracamy kosztów dostawy.

 

9. Kupujący ma prawo w terminie 10 dni bez podawania przyczyny odstąpić od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Podstawą uwzględnienia zwrotu jest odesłanie zakupionego przedmiotu w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu.

 

10. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo zareklamować towar na podstawie określonej wady, reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli wada została ujawniona w opisie przedmiotu, w tym na załączonym zdjęciu przedstawiającym oferowany przedmiot. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Podstawą uwzględnienia reklamacji jest odesłanie zakupionego przedmiotu w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu. Wymiana towaru nie jest możliwa.

 

11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.

12. UWAGA: Nie ma możliwości łączenia zamówień z kontem: Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski i kontem NOBILIS AURUM

 
 

REGULAMIN dla transakcji zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Adres siedziby:

Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
ul. Kurzy Targ 5/401, 50-103 Wrocław
NIP: 928-198-21-45
REGON: 022102769
tel. 530-036-028
e-mail: coinsjerzykowski@gmail.com


 

Adres do reklamacji:

GN Jerzykowski Zbigniew Fugiel
ul. Kilińskiego 43
59-220 Legnica     tel. 530 036 028

 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

 

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem coinsjerzykowski@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres GN Jerzykowski Zbigniew Fugiel, ul. Kilińskiego 43, 59-20 Legnica. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
c) przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego, a w przypadku żądania zwrotu pieniędzy numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot należności;
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty przesyłki, za wyjątkiem dodatkowych kosztów jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego zwykły sposób dostarczenia rzeczy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wysyłając je na adres e-mail: coinsjerzykowski@gmail.com Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór odstąpienia od umowy. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Przesyłkę należy nadać na adres:   GN Jerzykowski Zbigniew Fugiel, ul. Kilińskiego 43, 59-20 Legnica.

Sprzedający dokona zwrotu środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy czym Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

 

Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
ul. Kurzy Targ 5/401, 50-103 Wrocław

 

Ja (Imię i nazwisko Kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy (wskazać nazwy kupionych przedmiotów), numer zamówienia (podać numer zamówienia).

 

Data zawarcia umowy to: (data), data odbioru: (data)
Dane Kupującego: (Imię i nazwisko, login, adres, data odstąpienia od umowy)
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.