Back to Top
Złoto: 8152.62 PLN   Srebro: 97.44 PLN USD: 4.37 PLN   EUR: 4.72 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

  § 1

[Warunki korzystania ze sklepu]

1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na produkty numizmatyczne – banknoty, monety, papiery wartościowe itp. przedstawione na stronach sklepu www.numimarket.pl,  www.numispoland.pl oraz www.sklep/numispoland.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie opisy, zdjęcia i informacje dodatkowe dotyczące prezentowanych pozycji są przedstawiane w dobrej wierze. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek w ich treści. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika co do wiarygodności opisu lub autentyczności zakupionych pozycji, Użytkownik ma prawo do ich zwrotu.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.numimarket.pl,  www.numispoland.onebid.pl 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi, kolekcjonerskimi.

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.numimarket.pl oraz www.sklep.numispoland.onebid.pl . Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu środków finansowych na konto sklepu. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym, płatnościami internetowymi/ szybkimi przelewami, których operatorem jest PayU SA.

7. Sklep NUMIS POLAND nie wysyła zakupionych towarów za pobraniem.

8. Za zamówione pozycje Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty według ustalonego sposobu płatności, najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (wg daty wpływu środków na konto sklepu).

Przy zmówieniu złotych monet lub złotych sztabek czas zapłaty wynosi 1 dzień roboczy.

Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione ze sklepem na piśmie bądź potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej przed upływem powyższego terminu.

10. Zamówione pozycje niezapłacone w terminie wskazanym w pkt. 8 powyżej, zostaną ponownie wystawione do sprzedaży a zamówienie zostanie anulowane.

11. NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień od klientów nie stosujących się do postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2
[Reklamacje]

1. Wszelkie przypadki reklamacji powinny być zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego bądź specjalnego Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie sklepu,

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko,/firmę, Login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania

4. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Administrator zawiadomi Użytkownika pisemnie, pod adresem poczty elektronicznej, podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W razie uznania reklamacji, produkt zwrócony przez Użytkownika nie może być uszkodzony. Z uwagi na to, że oferowane w sklepie produkty są produktami kolekcjonerskimi, zwracany produkt musi być przekazany w stanie niezmienionym i nienaruszonym.

6. W przypadku uznania reklamacji zwrot środków finansowych zostanie dokonany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata.

7. Jeśłi kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Reguluje to artykuł 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017r. Dlatego rozsądnie przemyśl decyzję zakupu.

§ 3
[Odstąpienie]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1225), Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy zawartej z przedsiębiorcą bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni

2. Do zachowania tego terminu, wskazanego w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane przesyłką listową, kierowaną pod adres NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk osiedle Miodowe 4/12, 62-050 Krosno, jak również pocztą elektroniczną (adres: krzysztof@numispoland.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest dostępny na stronie sklepu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik – konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Użytkownik – konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe.

§ 4
[Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności – przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski, dotyczące funkcjonowania sklepu, oraz oświadczenia, składane Administratorowi w formie elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: krzysztof@numispoland.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2021 roku.