Back to Top
Złoto: 9405.15 PLN   Srebro: 120.11 PLN USD: 3.90 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

 

1. Sklep "SCHAFRAN" jest prowadzony przez zarejestrowaną firmę numizmatyczną PHU Schafran Krzysztof Szafrański, ul. Zmienna 11/14, 91-719 Łódź, NIP: 7282334200, REGON: 100312564, email: schafran@wp.pl, tel.: +48505135124.

 2. Sklep "SCHAFRAN" prowadzi sprzedaż towarów o charakterze kolekcjonerskim. Są to głównie: monety, medale, odznaczenia, banknoty itp.

 3. Sklep" SCHAFRAN" gwarantuje, że wszystkie przedmioty dostępne w ofercie są oryginalne chyba, że w opisie znajduje się odpowiednia adnotacja. Opis towaru sporządzany jest w najlepszej wierze, w sposób rzetelny i z należytą starannością. Podane w opisie stany zachowania przedmiotów są oceną subiektywną, dlatego integralną częścią opisu jest zdjęcie dokładnie tego przedmiotu, który jest sprzedawany, chyba że w opisie znajduje się adnotacja "zdjęcie przykładowe". W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny zakupu należy doliczyć koszty transportu. Koszty transportu ponosi kupujący i to on dokonuje wyboru jednej z opcji dostarczenia towaru. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wybór opcji transportu. Więcej informacji na temat kosztów transportu znajduje się w zakładce "KOSZTY". 

 5. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność (cena towaru+koszty wysyłki) niezwłocznie po dokonaniu zakupu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty zakupu, w  przypadku monet i medali wykonanych ze złota nie później niż 72 godziny od daty zakupu. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na konto sklepu "SCHAFRAN". Dane do wpłaty znajdują się pod regulaminem, w zakladce "KOSZTY" oraz w powiadomieniu, które kupujący otrzymuje od sprzedającego zaraz po dokonaniu zakupu. Brak wpłaty w tym terminie skutkować będzie unieważnieniem transakcji i odstąpieniem od jej realizacji.

 6. Sklep "SCHAFRAN" przystępuje do realizacji zlecenia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy. PHU Schafran zobowiązuje się wysłać towar nie później niż w ciągu 72 godzin (3 dni roboczych), licząc od dnia następującego po tym, w którym zaksięgowano wpłatę.

 7. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru, bez podawania przyczyny. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne kupujący jest zobowiązany złożyć sprzedającemu oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się pod niniejszym regulaminem. Takie oświadczenie należy wysłac na adres podany w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

8. W przypadku odstąpenia od umowy zakupu, sklep "SCHAFRAN" zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy zakupu. Sklep "SCHAFRAN" dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu bądź osobie upoważnionej przez sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty odeslania towaru do sprzedającego). Sklep "SCHAFRAN" może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru spowrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sklep "SCHAFRAN" zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad innych niż te, które zostały kupującemu przedstawione w opisie sprzedawanego towaru.

10. Kupujący może składać reklamację sprzedającemu (sklep "SCHAFRAN") dotyczące zawartej umowy zakupu. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się pod niniejszym regulaminem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa kupujący.

11. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem sklepu "SCHAFRAN" przed złożeniem zamówienia, a tym samym złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 12.  Sklep "SCHAFRAN"  zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji bez podania przyczyn (zazwyczaj chodzi tu o brak wiarygodności klienta lub o naruszenie postanowień regulamiunu).

 13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, względnie Inpost. Za zniszczenie, bądź zaginięcie przesyłki odpowiadamy tylko do kwoty odszkodowania przyznanego przez przewoźnika. 

 14. Klient może odebrać towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z obsługą sklepu "SCHAFRAN".

 15. Do każdego zamówienia kupujący otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub (na wyraźne życzenie kupującego) fakturę VAT-marża.

 16. PHU SCHAFRAN zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

 17. PHU Schafran zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem jak również sam fakt jego wykonania, wyłączając wszelkie uregulowania prawa polskiego, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.

  

 Dane do wpłaty:

 PHU SCHAFRAN Krzysztof Szafrański

 ul. Zmienna 11/14

 91-719 Łódź

 Bank PKO BP:  95 1020 3408 0000 4402 0201 5881

 Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpenia od umowy)

Adresat:

PHU SCHAFRAN Krzysztof Szafrański, ul. Zmienna 11/14, 91-719 Łódź

Ja (imię i nazwisko kupującego) zamieszkały (adres kupującego) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (należy wymienić nazwy zakupionych przedmiotów), z zamówienia numer (tutaj wpisać numer zamówienia), z dnia (tutaj wpisać datę złożenia zamówienia).

(Miejscowość i data)

(Podpis kupującego)

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowanyprzed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpieniaod umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać reklamację dotyczącą zawartej umowy pisemnie na adres sklepu "SCHAFRAN" (PHU SCHAFRAN Krzysztof Szafrański, ul. Zmienna 11/14, 91-719 Łódź) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email (schafran@wp.pl) lub przez telefon pod numerem +48 505 135 124.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane jak:

imię, nazwisko i adres kupującego,

data dokonania zakupu,

nazwę przedmiotu reklamacji ze wskazaniem jego wady,

żądanie kupującego

numer konta bankowego i dane do przelewu (w przypadku żądania zwrotu należności).

W razie braku informacji utrudniających rozpoznanie reklamacji, sprzedający może zwrócić się do kupującego o ich uzupełnienie.

Sprzedający tj. sklep "SCHAFRAN" rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rekamacji (w poprawnej formie). Odpowiedź z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana do kupującego w formie pisemnej na adres poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.